To νέο συνολικὸ καὶ σφαιρικῶς διαμορφωμένο πόνημα
Γεωπολιτικῆς καὶ Γεωστρατηγικῆς τῆς Μεσογείου τοῦ
Καθηγητοῦ Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καὶ Γεωπολιτικῆς τοῦ
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κου Ἰωάννου Θ. Μάζη, ὑπὸ τὸν τίτλο:
“Μεσογείου Παλίμψηστον. Ἀπὸ τὸν Νταβούτογλου στὸν Ἐρντογὰν”
παρουσιάζει, τεκμηριώνοντας σχολαστικῶς, μὲ διαύγεια καὶ
νηφαλιότητα ἀλλὰ χωρὶς συμβιβασμούς, τὰ θεμέλια τῆς τουρκικῆς
πολιτικῆς ἔναντι τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας
ὅπως αὐτὰ κατετέθησαν ἀπὸ τὸν Ἀχμὲτ Νταβούτογλου τὸ 2001
καὶ συνεχίζονται μὲ ἐντυπωσιακὴ ἀκρίβεια μέχρι σήμερα, εἴκοσι
χρόνια μετὰ ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ νταβουτογλιανοῦ
γεωστρατηγικοῦ συγγράμματος ὑπὸ τὸν τίτλο:
“Τὸ Στρατηγικὸ Βάθος τῆς Τουρκίας”, το 2001.
Τὸ πόνημα τοῦ Καθηγητοῦ Ἰ. Θ. Μάζη, παρουσιάζει μὲ
πρωτογενεῖς πίνακες στὴν Εἰσαγωγή του τὸ γενικὸ γεωπολιτικὸ
ὑπόδειγμα ὁλοκλήρου τῆς Μεσογείου, ἡ ὁποία ἀνασχεδιάζεται
στὸ πλαίσιο τῶν συγχρόνων γεωστρατηγικῶν ἀνταγωνισμῶν
τῆς νεοψυχροπολεμικῆς περιόδου (ἐξ οῦ καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ὅρου
«παλίμψηστον» στὸν τίτλο τοῦ συγγράμματος), ὥστε ὁ ἀναγνώστης
νὰ ἔχῃ πλήρη τὴν γενικὴ εἰκόνα τῶν τάσεων τῶν ἀνακατανομῶν
ἰσχύος στὸ ὑψίστης σημασίας μεσογειακὸ γεωπολιτικὸ σύμπλοκο.
Ἀκολουθεῖ ὁ αὐστηρὸς κριτικὸς σχολιασμὸς τοῦ «Στρατηγικοῦ
Βάθους τῆς Τουρκίας», ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύει τὰ ἐπιστημολογικὰ
καὶ προπαγαγανδιστικὰ ἐθελούσια «λάθη» τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ (καὶ
πολιτικοῦ κατόπιν) Ἀ. Νταβούτογλου, ὅπως καὶ τὶς
«ζωτικοχωρικὲς» νεοναζιστικὲς ψευδοεπιστημονικές,
ἀναθεωρητικοῦ τύπου, ἐπιλογές του εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, τῆς
Κύπρου καὶ ἐν γένει τοῦ διεθνοῦς καὶ περιφερειακοῦ περιβάλλοντος
τῆς ἰσλαμοφασιστικῆς Τουρκίας τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων
καὶ τοῦ Ἐρντογάν.
Κατόπιν, ἀκολουθοῦν τέσσερα, σχολαστικῶς ἀναλελυμένα
ζητήματα κριτικῆς προσεγγίσεως τοῦ συγγραφέως σὲ
ἰσάριθμες ἐπιλογὲς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος.
Πρόκειται γιὰ τὰ θέματα (α) τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν,
(β) τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Διαλόγου (γ) τῆς γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως
τοῦ Ἐνεργειακοῦ Συμπλόκου τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου καὶ
(δ) τῶν διδαχῶν ποὺ προκύπτουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο
(ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν Ρωσσία) στὴν ὑπόθεση τοῦ Ἀρτσὰχ καὶ τὴν
τουρκικὴ ἀνάμιξη.
Ὁ καθηγητὴς Ἰ.Θ. Μάζης ἀποδεικνύει ὅτι παρὰ τὴν ἀπομάκρυνση
τοῦ Νταβούτογλου ἀπὸ τὸ ἈΚP, ὁ νεοθωμανιστὴς Ἐρντογὰν
ἀκολουθεῖ μὲ εὐλάβεια τὸν γεωστρατηγικὸ σχεδιασμὸ τοῦ πρῴην
πρωθυπουργοῦ του.
Τὸ βιβλίο ὁλοκληρώνει ἕνα σημαντικότατο παράρτημα νομικῶν
ἐγγράφων ποὺ ὑποστηρίζουν τὰ γραφόμενα συλλεχθέντα ἀπὸ
πρωτογενεῖς πηγὲς ἀπὸ τὸν συγγραφέα καὶ διαφωτίζουν ἄνευ
ἀντιρρήσεων τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς ἀποτυχίες τῆς ἑλληνικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς κατὰ τὰ δύο τελευταῖα ἔτη.

ISBN: 978-618-5259-82-2
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΙΜΩΝ

________________________

Το ΕΛΙΓΕΑ προάγει την ελευθερία της λόγου και δημοσιεύει μόνο ενυπόγραφα και αυτούσια τα κείμενα των συνεργαζόμενων με τις σελίδες του χωρίς καμία παρέμβαση. Ωσαύτως δημοσιεύει τους Συνδέσμους εργασιών τους από άλλα Μέσα ή και Συνδέσμους άλλων Μέσων. Προϋπόθεση κάθε δημοσίευσης είναι οι συγγραφείς να τηρούν απαρεγκλίτως στα δημοσιεύματά τους την Εθνική και Διεθνή νομοθεσία.

Το ΕΛΙΓΕΑ δεν ασπάζεται προσωπικές κρίσεις και απόψεις, που τυχόν παραβιάζουν τους νόμους ή βασίζονται σε μη αποδεικνυόμενα στοιχεία και δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτές.

Το ΕΛΙΓΕΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ την αναδημοσίευση των κειμένων του υπό τον όρο να δημοσιεύονται ΜΟΝΟ οι δύο πρώτες παράγραφοι μαζί με τον ενεργό σύνδεσμό (link) του: eligea.gr/κλπ…, ώστε η ανάγνωση να συνεχίζεται στην ιστοσελίδα μας.